To GrΑCE αποτελεί ένα Erasmus+ πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από τον γερμανικό φορέα  με την επωνυμία Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V. (AdB) σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Επί της ουσίας, το πρόγραμμα GrACE θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία ελληνογερμανική σύμπραξη, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες και φορείς τους που ασχολούνται με την εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση νέων και θέτει ως στόχο τη δικτύωση νέων και φορέων από τις δυο χώρες και τη σύναψη διμερών συνεργασιών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η μνήμη, η ενεργός συμμετοχή των νέων και η δημοκρατική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 συναντήσεις με την μορφή Workshops, όπου η πρώτη συνάντηση, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως συνάντηση γνωριμίας, πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις αρχές Μαΐου 2018 και η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο και την Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πρώτη συνάντηση του προγράμματος θα μπορούσατε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Hσυνάντηση στην Κόρινθο
Το δεύτερο μέρος του προγράμματος GrACE ξεκίνησε στις 29 Οκτωβρίου 2018 στην Κόρινθο με στόχο να ολοκληρώσει τα εκπαιδευτικά μονοπάτια που σχεδιάστηκαν στο Βερολίνο και ταυτόχρονα να συνδυάσει εργαλεία, ιδέες και σκέψεις μέσα από επισκέψεις σε χώρους με κοινή ιστορία και για τις δύο χώρες. Το καλωσόρισμα έγινε με τον ελληνικό τρόπο, με φαγητό και κρασί σε παραδοσιακή ταβέρνα στην Κόρινθο το ίδιο βράδυ.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, συζητήθηκε από τους συμμετέχοντες και διαμορφώθηκε από κοινού ένα πλαίσιο για ελληνογερμανικές δράσεις στη θεματική της συμμετοχής των νέων. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος εμπλουτίστηκε μέσα από διάφορες παρουσιάσεις και εργαστήρια, καθώς και συμμετοχή σε μία θεατροπαιδαγωγική παράσταση, η οποία παρουσιάστηκε από συνεργάτες του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Ο Μπάμπης Καρπουχτσής, Έλληνας που ζει στο Βερολίνο και ειδικεύεται στην πολιτική εκπαίδευση μνήμης, ανέπτυξε το περιεχόμενο τον ταμπού για τους δύο λαούς ενώ η Καθηγήτρια Παναγιώτα Μήνη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης έδωσε μία διάλεξη για την αποτύπωση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα μέσα από τον Κινηματογράφο. Ο SimonFetz, νέος από τη Γερμανία, προσπάθησε να συμβάλει στην αποτύπωση της ιστορίας μέσα από τις βιογραφίες προσώπων.

Την τρίτη ημέρα του προγράμματος ο Ζαφείρης Σιδηρόπουλος παρουσίασε συνοπτικά τα αποτελέσματα από το 3οΕλληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία τον Οκτώβριο 2018 και ο Πάνος Πούλος, έμπειρος σε θέματα νεολαίας και ελληνογερμανικών σχέσεων, ανέδειξε κάποια ενδιαφέροντα σημεία για τα επόμενα βήματα στις ανταλλαγές νέων και την ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Στη συνέχεια, ο RobertSchmidt χρησιμοποιώντας τη μέθοδο WorldCafé, εστίασε σε διαφορετικές θεματικές του youthworkστις δύο χώρες. Τέλος, η Κέλλυ Μανούδη, από τον οργανισμό EUphoria, μαζί με την Ελένη Χατζηράζογλου από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου παρουσίασαν συνοπτικά τα μαρτυρικά χωριά στην Ελλάδα και την αποτύπωση της ιστορικής μνήμης σήμερα.

Την επόμενη μέρα, δόθηκε έμφαση στη βιωματική αποτύπωση με επισκέψεις στο Μουσείο των Καλαβρύτων, στο μνημείο της εκτέλεσης αλλά και στις Μονές της Αγίας Λαύρας και του Μέγα Σπηλαίου.

Οι συναντήσεις στην Αθήνα και ο απολογισμός
Ο κύκλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε στην Αθήνα μέσα από επισκέψεις πεδίου. Η επίσκεψη στο “Μπλοκ 15” εντός του στρατοπέδου Χαϊδαρίου,  τόπο κράτησης Ελλήνων αντιστασιακών κατά την γερμανική κατοχή, καθώς και στο χώρο τη Βουλή των Ελλήνων είχαν ως στόχο την συζήτηση γύρω από το θέμα της εθνικής συμφιλίωσης και των ελληνογερμανικών σχέσεων στο παρελθόν και στο σήμερα.

Ο στόχος της τελευταίας ημέρας της συνάντησης, ήταν οι συμμετέχοντες να εστιάσουν κυρίως το ενδιαφέρον τους στο σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων (matchmaking) πάνω στις επιμέρους θεματικές που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα, όπου κατά την έναρξη της συνάντησης συνεργάτες του χώρου μας παρουσίασαν καλές πρακτικές και εργαλεία και στη συνέχεια ο κος Δημήτρης Μαραγκός μας παρουσίασε την πρωτοβουλία ‘Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας’, η οποία  υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Οι συμμετέχοντες πριν ακόμα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν τις επόμενες συνεργασίες τους, προσπαθώντας να συνδυάσουν την τυπική γνώση που προσφέρει το ελληνικό πανεπιστήμιο με την άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση,  την οποία ενισχύει η εμπειρία των γερμανικών φορέων.

GRACE: Greek-German Matchmaking for Active Citizenship Education in Youth Work

Workshop II – Corinth, Athens 29.10 – 04.11.2018

GrACE is an Erasmus + program, implemented by the German institution „Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V.“ (AdB) in collaboration with the Department of Social and Educational Policy of the University of Peloponnese. The GrACE program could be described as a Greek-German partnership addressed to professionals and NGO involved in the non-formal education and training of young people with an aim to build networks of young people and organizations from the two countries and to promote bilateral cooperation on issues of common interest, such as memory, active participation of young people and democratic education.

The program includes two parts in the form of Workshops, where the first meeting, which could be described as an introduction, was held in Berlin in early of May 2018 and the second meeting was held in Corinth and Athens in the past few days. More information on the first project meeting you could visit this article.

The meeting in Corinth
The second part of the GrACE program began on 29 October 2018 in Corinth with the aim of completing the education paths planned in Berlin and at the same time combining tools and ideas through study visits to places with a common history for both countries. The welcome day was “made” in the Greek way, with food and wine at a traditional tavern in Corinth the same evening.

In the days that followed, participants discussed the framework for Greek-German activities on the thematic of youth participation. The educational content of the program was enriched through various presentations and workshops, as well as participation in a theatrical-pedagogical performance presented by collaborators of the Pan-Hellenic Network on Theater in Education. Babis Karpouchtsis, a Greek living in Berlin who specializes in political memory education, raised the taboo content for the two countries while Professor Panagiota Mini from the University of Crete gave a lecture on the impact of the Second World War in Greece through the Cinema. Simon Fetz, a young man from Austria, attempted to capture historical contexts through person biographies.

On the third day of the program, Zafeiris Sidiropoulos briefly presented the results of the 3rd Greek-German Youth Forum held in Cologne in October 2018, and Panos Poulos, an expert on youth and Greek-German relations, highlighted some interesting points for the next steps in youth exchanges and the founding of the Greek-German Youth Foundation. Then Robert Schmidt using the World Café method focused on different aspects of youthwork in both countries. Finally, Kelly Manoudi, from EUphoria, together with Eleni Chatziraazoglou from the University of Peloponnese, briefly presented the martyr villages in Greece and the importance of the historical memory today.

The next day, emphasis was put on the experiential depiction of history with visits to the Museum of Kalavrita, to the monument of execution, but also to the Monasteries of Agia Lavra and Mega Spilaio.

The meetings in Athens and the output
The program cycle was completed in Athens through field visits. The visit to „Block 15“ within the Haidari military facility, a concentration camp of Greek partisans during the German occupation and the visit to the Greek Parliament had an aim to discuss the issue of national reconciliation and Greek-German relations in the past and today .

The goal of the last day of the meeting was to focus the interests of the participants in future matchmakings on the themes developed during the implementation of the program. For this reason, a meeting was hosted at Artspace Fabrika, where at the beginning of the meeting, the partners presented good practices and tools from their field, and then Dimitris Marangos presented the initiative „Bridges of Knowledge and Collaboration“, implemented by the National Documentation Center.

Before the official closure of the program, the participants had already begun to plan their next collaborations, trying to combine the formal knowledge offered by the Greek university with the informal and non-formal education, which is reinforced by the experience of the German institutions.

Mehr Informationen zum Projekt auf Deutsch gibt es hier.

Text: Zafiris Sidiropoulos
Pictures: Omar Akahare

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..