Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τo ΕΓΙΝ 🇬🇷

Τελευταία ενημέρωση 15.06.2021

🙋 Επιδοτούνται/χρηματοδοτούνται λόγω της πανδημίας τα τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού; 
Εάν οι ισχύοντες κανονισμοί απαιτούν από τους συμμετέχοντες να υποβληθούν σε έλεγχο για τον κορωνοϊό SARS-Cov-2, το ΕΓΙΝ μπορεί να χορηγήσει επιδότηση για το σκοπό αυτό. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 80% του συνολικού κόστους των τεστ. 

Η επιδότηση ισχύει για τη διεξαγωγή ενός μόνο τεστ ανά συμμετέχοντα. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να λάβετε επιδότηση για ένα πρόσθετο τεστ ανά συμμετέχοντα.   

Το τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού πρέπει να διεξάγεται το νωρίτερο 72 ώρες πριν από την άφιξη στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος ή το αργότερο 72 ώρες μετά το τέλος του προγράμματος. 

🙋‍♂️ Πότε να κάνω αίτηση για την επιδότηση των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού; 
Η αίτηση για την επιδότηση των τεστ κορωνοϊού θα πρέπει να κατατεθεί με την προσκόμιση των παραστατικών υλοποίησης του προγράμματος. Θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση „χρηματοδότης για τεστ κορωνοϊού“. 

🙋 Ποιοι είναι οι κανονισμοί ακύρωσης σε περίπτωση ακύρωσης του προγράμματος λόγωτου κορωνοϊού; 
Ο παρόν κανονισμός ακύρωσης ισχύει για το 2021 και αφορά προγράμματα που ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, για τα οποία έχει υποβληθεί πλήρης αίτηση (συμπεριλαμβανομένων των υπογραφών όλων των εταίρων του προγράμματος) στο ΕΓΙΝ ή στον Κεντρικό φορέα το αργότερο τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη του προγράμματος. Τα έξοδα ακύρωσης φτάνουν  έως το ποσό της επιδότησης για τα έξοδα προγράμματος/ταξιδιού, αλλά χωρίς την επιδότηση για τον κορωνοϊό.   

  • Δεν θα υπάρχει επιδότηση για τα διαδικτυακά προγράμματα που ακυρώνονται.   
  • Στην περίπτωση υβριδικών προγραμμάτων ισχύει ο κανονισμός της ακύρωσης μόνο, για τα δια ζώσης  μέρη του προγράμματος που δεν ήταν δυνατόν να αναβληθούν. 

🙋‍♂️ Πως πρέπει να στείλουμε την αίτηση καταβολής του ποσού; Με το ταχυδρομείο ή μπορούμε και ψηφιακά σε σκαναρισμένη μορφή; 
Μπορείτε να στείλετε την αίτηση καταβολής ψηφιακά σε σκαναρισμένη μορφή. Παρακαλώ φυλάξτε το πρωτότυπο. Θα πρέπει να προσκομιστεί με τα παραστατικά υλοποίησης του προγράμματος.

🙋 Σε ποιον απευθύνονται οι γερμανικοί και οι ελληνικοί φορείς για αν αιτηθούν ένα πρόγραμμα μικρής εμβέλειας;
Οι γερμανικοί φορείς απευθύνονται στον αρμόδιο κεντρικό φορέα, ενώ οι ελληνικοί φορείς απευθείας στο ΕΓΙΝ.

🙋Πώς κατανέμεται η ευθύνη για τους εγκεκριμένους πόρους μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων;
Κάθε δικαιούχος ευθύνεται μόνο για τους πόρους που του χορηγούνται, καθώς αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα, δηλαδή κατά κανόνα οι φιλοξενούμενοι για την επιδότηση των εξόδων μετακίνησης και οι φιλοξενούντες για την επιδότηση της διαμονής. Κάθε πλευρά που υποβάλλει αίτηση για την επιχορήγηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση του προγράμματος είναι επίσης υπεύθυνη για αυτήν. Και οι δύο πλευρές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αυτήν την επιχορήγηση, καθώς χορηγείται μία φορά ανά πρόγραμμα ανά χώρα. Για προετοιμασία και αξιολόγηση του προγράμματος που πραγματοποιείται από κοινού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορεί να υποβληθεί και ξεχωριστή αίτηση ως ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων. 

🙋‍♂️ Ποιος λαμβάνει την επιχορήγηση της προετοιμασίας και της  αξιολόγησης του προγράμματος;
Η επιχορήγηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση του προγράμματος  είναι διαθέσιμη ανά πρόγραμμα και ανά χώρα. Ως εκ τούτου, κάθε πλευρά μπορεί να την αιτηθεί.

🙋Μπορούμε να υποβάλλουμε πάνω από μία αίτηση;
Ναι, μπορείτε να υποβάλλετε πάνω από μία αίτηση.

🙋‍♂️ Τι θα χρειαστεί να στείλουμε για την τελική εκταμίευση;
Εφόσον το πρόγραμμα σας εγκριθεί, θα σας στείλουμε μαζί με την απόφαση έγκρισης, μια λίστα με τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα πρέπει να μας στείλετε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

🙋Γίνεται αποδεκτή η ψηφιακή υπογραφή;
Προς το παρόν, δεν μπορούμε να εγκρίνουμε προγράμματα χωρίς την πρωτότυπη ιδιόχειρη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα ή καθυστερήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail.  


💰Συνοπτικά η επιδότηση​
Σταθερά ποσά ανά συμμετέχοντα*

Επιδότηση των εξόδων του προγράμματος*

Έως και Διαμονή σε οικογένειες

20€

Διαμονή σε Hostels, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις

35€

Γλωσσικοί Εμψυχωτές

150€

Επιδότηση εξόδων μετακίνησης

0,12€/χλμ

Επιδότηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση ανά πρόγραμμα ανά χώρα 

300€

Διοικητικά έξοδα Κεντρικών Φορέων (Γερμανία) 

100€


• Είδη προγραμμάτων – Γενικά

🙋Τι είδους προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Το ΕΓΙΝ χρηματοδοτεί αποκλειστικά ελληνογερμανικά προγράμματα, δηλαδή προγράμματα που πραγματοποιούνται από κοινού από έναν ελληνικό και έναν γερμανικό φορέα. 

Επιπλέον χρηματοδοτούνται και τριμερή προγράμματα στα οποία συμμετέχει φορέας άλλης μίας χώρας.

🙋‍♂️ Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση;
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από φορείς (μεμονωμένους αιτούντες και κεντρικούς φορείς της Γερμανίας που είναι αρμόδιοι για περισσότερους μεμονωμένους αιτούντες) από την Γερμανία και την Ελλάδα οι οποίοι ως νομικά πρόσωπα είναι σε θέση να αναλάβουν τη νομική, θεματική και παιδαγωγική ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων και πληρούν τις διοικητικές προϋποθέσεις για την οργανωτική διεκπεραίωση του προγράμματος.

🙋Μπορούν να χρηματοδοτηθούν ψηφιακά προγράμματα;
Η χρηματοδότηση «δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας», στις οποίες εντάσσονται τα ψηφιακά προγράμματα, σύμφωνα με το 1.3.3 των κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης, μπορεί να ζητηθεί χωρίς τη χρήση συγκεκριμένης φόρμας με μια σύντομη περιγραφή του έργου και ένα πλάνο κόστους και χρηματοδότησης χωρίς την τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών υποβολής αιτήσεων.

Για μεγαλύτερα ψηφιακά προγράμματα ανταλλαγής νέων, υπάρχει για το 2021 η δυνατότητα κάλυψης μέρους των κονδυλίων από το ΕΓΙΝ (συγχρηματοδότηση)  στο πλαίσιο  ενός οριοθετημένου προγράμματος με βάση το πλάνο κόστους και χρηματοδότησης.

🙋‍♂️ Που υποβάλλονται οι αιτήσεις;
Για τις σχολικές και αθλητικές ανταλλαγές στο γραφείο της Θεσσαλονίκης. (Τ.Θ. 10498 – 54110 – Θεσσαλονίκη).

Για τις εξωσχολικές  ανταλλαγές και το ειδικό πρόγραμμα για την εμβάθυνση  της συνεργασίας με οργανώσεις και θεσμούς που δραστηριοποιούνται στις ανταλλαγές νέων, στη Λειψία. (Markt 10, 04109 Leipzig).

Δεν εξαρτάται δηλαδή από το ποιος είναι φιλοξενούμενος/οικοδεσπότης. Για τις δραστηριότητες μικρής εμβέλειας είναι και τα δύο γραφεία είναι υπεύθυνα. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση τόσο στη Λειψία όσο και στη Θεσσαλονίκη χωρίς τη χρήση συγκεκριμένης φόρμας με μια σύντομη περιγραφή του έργου και ένα πλάνο κόστους και χρηματοδότησης χωρίς την τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών υποβολής αιτήσεων.  

🙋Σε ποια γλώσσα υποβάλουμε την αίτηση; 
Τα γραφεία μας στη Λειψία και τη Θεσσαλονίκη εργάζονται στα γερμανικά και στα ελληνικά, επομένως μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σε μια από της δυο γλώσσες.  Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να υποβάλετε αιτήσεις και στα αγγλικά εάν είναι ευκολότερο για εσάς.

🙋‍♂️ Επιδοτούνται υβριδικά  προγράμματα  εν μέρει ψηφιακά εν μέρει δια ζώσης;
Ναι, μπορείτε να συνδυάσετε τις δραστηριότητες.

🙋Τι είναι ο συνεργάτης επικοινωνίας;
Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τη διερμηνεία και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων.

🙋‍♂️ Είναι δυνατή η επιδότηση/συγχρηματοδότηση και από τα άλλα Ιδρύματα;
Ναι, αλλά την αιτείστε ξεχωριστά και εφόσον εγκριθεί πρέπει να την αναφέρετε στο ΕΓΙΝ.

• Συμμετέχοντες

🙋Τι ηλικία πρέπει να έχουνε οι συμμετέχοντες;
Συμμετέχοντες μπορούν να είναι όλοι/ες οι νέοι/ες που κατοικούν στην Ελλάδα και στην Γερμανία από 12 ετών έως την συμπλήρωση των 30 .

🙋‍♂️ Επιδοτούνται άτομα διαφορετικής εθνικότητας που δεν έχουν την ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα;
Ναι, εφόσον διαμένουν νόμιμα σε μία από τις 2 χώρες και έχουν δικαίωμα μετακίνησης εκτός της χώρας που διαμένουν.

• Τριμερή προγράμματα

🙋Ποιες δαπάνες καλύπτονται για την τρίτη χώρα;
Η επιδότηση είναι διαθέσιμη στα τριμερή προγράμματα για όλους τους συμμετέχοντες για τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στη Γερμάνια ή/και στην Ελλάδα. Τα ημερήσια ποσά για όλους τους συμμετέχοντες καταβάλλονται στον οικοδεσπότη στη Γερμανία ή στην Ελλάδα. Η επιδότηση για τα έξοδα μετακίνησης είναι εφικτή μόνο για τους συμμετέχοντες από Γερμάνια προς Ελλάδα ή/και Ελλάδα προς Γερμάνια, ενώ οι συμμετέχοντες από την τρίτη χώρα δεν λαμβάνουν επιδότηση μετακινήσεων από το ΕΓΙΝ. Τα προγράμματα που πραγματοποιούνται σε τρίτη χώρα δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΙΝ.

• Είδη επιδότησης και ύψος χρηματοδότησης

🙋‍♂️ Ποιος δικαιούται την επιχορήγηση έως και 300 ευρώ ανά έργο για την προετοιμασία και αξιολόγηση των έργων στη χώρα του;
Για την προετοιμασία και την αξιολόγηση των προγραμμάτων μπορεί να εγκριθεί επιχορήγηση ύψους έως 300 ευρώ ανά πρόγραμμα. Η επιχορήγηση αυτή καλύπτει την προετοιμασία και αξιολόγηση του προγράμματος τόσο από τους φιλοξενούμενους όσο και από τους φιλοξενούντες στην αντίστοιχη χώρα καταγωγής τους, και δεν αφορά απαραίτητα μια κοινή διμερή προετοιμασία σε έναν τόπο. Η εφάπαξ επιδότηση της προετοιμασίας και παρακολούθησης του προγράμματος μπορεί να ζητηθεί τόσο από τον φιλοξενούμενο όσο και από τον φιλοξενούντα, εάν, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της παρακολούθησης, προκύψουν τα αντίστοιχα έξοδα, τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται με αποδείξεις. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο τα προγράμματα πρέπει να υποβάλλονται σε προετοιμασία και αξιολόγηση. Μπορούν να πραγματοποιηθούν και ψηφιακά.

🙋Ποιος λαμβάνει την επιδότηση για τα έξοδα μετακίνησης των 0,12€/χλμ και ποιος λαμβάνει την επιδότηση για τα ημερήσια ποσά;
Η επιδότηση για τα έξοδα μετακίνησης αποτελεί, κατ’ αρχήν, μέρος της κοινής αίτησης και καταβάλλεται στον φορέα που ταξιδεύει, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για την οργάνωση της μετακίνησης. Τα στοιχεία του λογαριασμού πρέπει να συμπληρώνονται στην αίτηση ή να διαβιβάζονται χωριστά στο ΕΓΙΝ. 

Ο οικοδεσπότης λαμβάνει τα ημερήσια ποσά για την διαμονή για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς είναι υπεύθυνος για τη διαμονή και το πρόγραμμα στη χώρα υποδοχής.

🙋‍♂️ Πώς υπολογίζεται η Επιδότηση μετακινήσεων;
Η επιδότηση για τις μετακινήσεις υπολογίζεται ανά συμμετέχοντα και βάσει χιλιομετρικής αποζημίωσης. Η βάση για τον υπολογισμό είναι η απλή διαδρομή  μεταξύ του τόπου αναχώρησης και του τόπου συνάντησης. Στην αίτηση σας πρέπει να επισυνάπτεται μία εκτύπωση αυτής της διαδρομής.

🙋Ποιος υποβάλλει αίτηση για επιδότηση διοικητικών εξόδων;
Οι κεντρικοί φορείς, οι οποίοι λειτουργούν στη Γερμανία και διαβιβάζουν τις αιτήσεις των μελών τους στο ΕΓΙΝ δικαιούνται να αιτηθούν επιδότηση διοικητικών εξόδων. Η αίτηση σας πρέπει να κατατεθεί μέσω της ομοσπονδιακής Ένωσης στην οποία ανήκετε και η οποία θα αιτηθεί μετά τα διοικητικά έξοδα. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν προς το παρόν αντίστοιχες δομές.

• Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

🙋‍♂️ Τι συμβαίνει με τις αιτήσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείο για την οικογένεια, την τρίτη ηλικία, τις γυναίκες και τη νεολαία (BMFSFJ);
Το ΕΓΙΝ δεν μπορεί να αναλάβει απευθείας τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων του είχαν υποβληθεί στο ειδικό πρόγραμμα του BMFSFJ. Πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση για το ίδιο έργο στο ΕΓΙΝ. 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4.6 των κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 λόγω της αλλαγής χρηματοδότησης για τη Γερμανία μεταξύ του ειδικού προγράμματος του BMFSFJ και του ΕΓΙΝ μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν προγράμματα που έχουν ήδη ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Τα εγκεκριμένα προγράμματα με περίοδο επιχορήγησης έως τις 30 Απριλίου δεν μπορούν να αναβληθούν, αλλά πρέπει να ξανά υποβληθεί αίτηση στο ΕΓΙΝ.
Κατ’ εξαίρεση φέτος, εάν κάποιά προγράμματα, πραγματοποιηθούν μετά την 30.4 (προθεσμία αιτήσεων), τυχόν έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν πριν από την έγκριση μπορούν να συνυπολογιστούν στα κονδύλια που θα εγκριθούν τον Μάιο.

🙋Πόσο καιρό νωρίτερα πρέπει να υποβάλλουμε αίτηση;
Κανονικά, 3 μήνες πριν την υλοποίηση του προγράμματος. Κατ’ εξαίρεση φέτος οι αιτήσεις που αφορούν προγράμματα Μαϊου και Ιουνίου μπορούν να υποβληθούν χωρίς την τήρηση του τριμήνου. 

Εάν υποβληθεί αίτηση για πρόγραμμα τον Μάιο/Ιούνιο μέχρι τις 30.04, είναι δυνατόν να μεταφερθεί το πρόγραμμα εντός του 2021, χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί νέα αίτηση.

🙋‍♂️ Η κατάθεση της αίτησης πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομείου ή μέσω e-email;
Μέσω ταχυδρομείου. Η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 

🙋Εκτός από το έντυπο της αίτησης είναι απαραίτητο κάποιο άλλο δικαιολογητικό;

• Το πρόγραμμα (βλ. Αίτηση)

• Πληροφορίες για τις παιδαγωγικές και διεθνείς εμπειρίες και τα προσόντα των συνοδών (μεγ. όριο 500 λέξεις)

• Εκτύπωση της αιτούμενης διαδρομής (πχ. Google Maps) 

🙋‍♂️ Εάν γίνουν δύο μετακινήσεις, δηλαδή ένα μέρος στη Γερμανία και ένα μέρος στην Ελλάδα, πόσες αιτήσεις χρειάζονται;
Χρειάζονται δύο αιτήσεις γιατί θεωρούνται δυο διαφορετικά προγράμματα. 

πηγή: ΕΓΙΝ

Ein Gedanke zu “Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τo ΕΓΙΝ 🇬🇷

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.